Rodinné domy
Novostavby
Byty

Dokumenty, které jsou potřebné pro vypracování odhadu

• výpis z katastru nemovitostí (originál ne starší než 3 měsíce)

• výpis z katastrální mapy (originál ne starší než 3 měsíce)

• ostatní doklady dle dohody:

- stavební dokumentace

- kolaudační rozhodnutí

- informace o skutečném účelu užití oceňovaných staveb a bytů - pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí

- kupní smlouva

- event. starší odhad

- soupis realizovaných zásadních stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti v uplynulém období s uvedením data jejich provedení doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavního práva apod. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu

- u staveb oceňovaných výnosovým způsobem nutno navíc doložit údaje o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného, nejsou-li k dispozici, budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného), o velikosti pronajaté plochy, o ročním nájemném z pozemků (je-li jiného vlastníka), náklady na správu podle účetní evidence, roční částku daně z nemovitosti (není-li stavba od daně osvobozena), roční částku zaplaceného pojistného